رویدادها

دستورالعمل اصلاح تعداد واحدهای درسی دوره دکتری تخصصی

دستورالعمل اصلاح تعداد واحدهای درسی دوره دکتری تخصصی

دستورالعمل اصلاح تعداد واحدهای درسی دوره دکتری تخصصی

لزوم ثبت‌نام دانشجویان و اساتید و ثبت اطلاعات پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی در سامانه پژوهشیار

لزوم ثبت‌نام دانشجویان و اساتید و ثبت اطلاعات پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی در سامانه پژوهشیار

لزوم ثبت‌نام دانشجویان و اساتید و ثبت اطلاعات پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی در سامانه پژوهشیار