رویدادها

سومین دوره‌‌ی مسابقه‌‌‌‌ی منطقه‌‌ای «ارائه پژوهش در سه دقیقه»

سومین دوره‌‌ی مسابقه‌‌‌‌ی منطقه‌‌ای ارائه پژوهش در سه دقیقه

سومین دوره‌‌ی مسابقه‌‌‌‌ی منطقه‌‌ای ارائه پژوهش در سه دقیقه

راهنمای ارتباط مجازی با حوزه پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز در روزهای مبارزه با کرونا

راهنمای ارتباط مجازی با حوزه پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز در روزهای مبارزه با کرونا

راهنمای ارتباط مجازی با حوزه پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز در روزهای مبارزه با کرونا