رویدادها

راهنمای ارتباط مجازی با حوزه پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز در روزهای مبارزه با کرونا

راهنمای ارتباط مجازی با حوزه پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز در روزهای مبارزه با کرونا

راهنمای ارتباط مجازی با حوزه پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز در روزهای مبارزه با کرونا

دستورالعمل اصلاح تعداد واحدهای درسی دوره دکتری تخصصی

دستورالعمل اصلاح تعداد واحدهای درسی دوره دکتری تخصصی

دستورالعمل اصلاح تعداد واحدهای درسی دوره دکتری تخصصی