معرفی دانشکده

ریاست دانشکده: دکتر سید محسن سید موسوی

تحصیلات: دکتری تخصصیPh.D

رشته تحصیلی: برق قدرت

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: