نحوه نگارش وابستگی یا Affiliation در آدرس دهی مقالات دانشکده فنی و مهندسی

نحوه نگارش وابستگی یا Affiliation در آدرس دهی مقالات دانشکده فنی و مهندسی

تعداد بازدید:۸۳۶
آدرس دهی مقالات دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
نحوه نگارش وابستگی یا Affiliation در آدرس دهی مقالات دانشکده فنی و مهندسی

در بخش آدرس دهی مقاله (فارسی یا انگلیسی)، وابستگی ( Affiliation ) دانشجو، استاد راهنما و مشاور، باید به صورت زیر باشد.


گروه کامپیوتر
گروه مهندسی کامپیوتر، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
Department of Computer Engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran


گروه برق
گروه مهندسی برق، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
Department of Electrical Engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran


گروه مکانیک
گروه مهندسی مکانیک، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
Department of Mechanical Engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran


گروه عمران
گروه مهندسی عمران، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
Department of Civil Engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran


گروه مواد
گروه مهندسی مواد، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
Department of Materials Engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

کلید واژه ها: آدرس دهی مقاله Affiliation


نظر شما :