رویدادها - آرشیو

اولین جلسه پیش دفاع پایان نامه دکتری مهندسی برق - کنترل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
اولین جلسه پیش دفاع پایان نامه دکتری مهندسی برق - کنترل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

اولین جلسه پیش دفاع پایان نامه دکتری مهندسی برق - کنترل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

اولین جلسه پیش دفاع پایان نامه دکتری مهندسی برق - کنترل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز برگزار می‌گردد.

ادامه مطلب