آزمایشگاه آب و فاضلاب

آزمایش‌های انجام‌شده در آزمایشگاه آب و فاضلاب به شرح ذیل می‌باشد:

 

۱- تعیین سختی کل آب

۲- تعیین سختی موقت و دائم آب

۳- اندازه‌گیری میزان کلر در آب شهر

۴- اندازه‌گیری مواد معلق در آب و فاضلاب S. S

۵- اندازه‌گیری اکسیژن محلول در آب و فاضلاب DO

۶- اندازه‌گیری میزان ازت در فاضلاب

۷- اندازه‌گیری COD در فاضلاب

۸- اندازه‌گیری PH و EC در آب و فاضلاب

۹- اندازه‌گیری کدورت در آب و فاضلاب