آزمایشگاه مکانیک خاک

آزمایشهایی که در طول ترم در آزمایشگاه مکانیک خاک انجام می‌گیرد به شرح زیر می‌باشد:

 ۱-تعیین در صد رطوبت خاک

۲- تعیین حد روانی خاک

۳- آزمایش مقاومت برش خاک

۴- آزمایش تحکیم

۵-آزمایش تک محوری

۶-آزمایش تراکم

۷- تعیین وزن مخصوص خاک در محل

۸- نفوذپذیری بارافتان

۹-نفوذپذیری بار ثابت

۱۰- دانه‌بندی خاک.