آزمایشگاه دینامیک ارتعاشات

این آزمایشگاه از جمله آزمایشگاه‌های گروه مکانیک می‌باشد که در حال حاضر دانشجویان گرایش‌های مختلف مهندسی مکانیک از این آزمایشگاه استفاده می‌نمایند.


 فعالیتهای مربوط به این آزمایشگاه عبارتند از:

۱ - دستگاه نوسانات پیچشی با ویسکوز که کاربرد آن محاسبه فرکانس طبیعی یک محور عمودی با ویسکوز و درگیربکس‌ها استفاده می‌شود.

۲- آزمایش پیچشی بدون ویسکوز کاربرد محاسبه فرکانس طبیعی یک محوز با یک درجه آزادی.

۳ – آزمایش ارتعاشات ساده (بیفیلار) کاربرد محاسبه ممان اینرسی در اشکال مختلف پاندولی

۴ – آزمایش ارتعاشات عرضی تیر‌ها وجاذب دینامیکی کاربرد محاسبه ممان اینرسی وآرده بر یک تیر با یک یا چندین نیروی مختلف و همچنین کنترل ارتعاشات تیر با یک محور بوسیله یک دستگاه جانبی

۵ – آزمایش گاورنرکاربرد محاسبه نیروی وآرده بر ادوات قرار گرفته روی یک محور عمودی

۶ – آزمایش دستگاه ژیرسکوپ کاربرد استفاده از دو موتور و بوجود آوردن سه کشتاور (مانند
هلی کوپ‌تر)

۷ – آزمایش تست بحرانی کاربرد بررسی و محاسبه ارتعاشات بحرانی محورهای موجود در صنعت.

۸ – آزمایش گریز از مرکز کاربرد بررسی و کنترل موتورهای کلاج دار و ترمزدار.