کارگاه تبرید 1

این کارگاه مکان تشکیل سه کارگاه که عبارتند از: کارگاه تبرید ۱، کارگاه جوشکاری تخصص و آزمایشگاه کنترل تأسیسات می‌باشد.

 

فعالیتهای مربوط به کار‌گاه تبرید۱ عبارتند از:

۱ - آموزش جوشکاری لوله‌های مورد استفاده در سیستم‌های تبرید اعم از لوله‌های مسی و آلومینیومی

۲- نحوه مونتاژ سیکل تبرید یخچال‌

۳- نحوه بستن مدار برقی یخچال

۴ - آموزش عیب یابی در سیکل یخچال

۵ - آموزش شار‍‍‍‍ژ گاز در یخچال‌ها

۶- آموزش بستن مدارات سیستم‌های کنترلی مورد استفاده در سیکل‌های تبرید

۷ – نحوه عیب یابی مدارات کنترلی در سیکل‌های تبرید اعم از تجاری و خانگی

۸- آشنایی با قطعات و تجهیزات مورد استفاده در سیکل‌های تبرید

۹ – آموزش ساختار آن در زمینه انواع کمپرسورهای موجود در تجهیزات تبرید و نحوه عیب یابی آن‌ها