کارگاه تبرید 2

این کارگاه از جمله کارگاه‌های تأسیسات گرایش تبرید و سردخانه می‌باشد که از سال ۱۳۸۹ در دانشگاه تأسیس شده در حال حاضر دانشجویان تأسیسات و گرایش تبرید و سردخانه از این کارگاه استفاده می‌نمایند.


فعالیتهای مربوط به کارگاه تبرید ۲ عبارتند از:


۱-آشنایی با سیکل تبرید و قطعات مورد استفاده در آن

۲- عیب یابی کولرهای اسپیلت

۳- نحوه بستن سیکل مکانیکی کولرهای اسییلت

۴- نحوه بستن مدارهای الکتریکی کولرهای اسییلت

۵- عیب یابی کولرهای پنجره‌ای

۶- نحوه بستن سیکل مکانیکی کولر‌ها ی پنجره‌ای

۷ – نحوه بستن مدارات الکتریکی کولرهای پنجره‌ای

۸- شارژ گاز گولرهای پنجره‌ای

۹-شارژ گاز گولرهای اسپیلت

۱۰ – آشنایی با پکیج هواساز (ایراکاندیشن)

۱۱-عیب یابی پکیچ هواساز

۱۲– آشنایی با سیکل مکانیکی پکیج هواساز

۱۳-نحوه بستن مدار الکتریکی پکیج هواساز

۱۴- آموزش در زمینه کانالهای هوا موجود در پکیچ هواساز

۱۵ – نحوه شارژ گاز پکیج هواساز