کارگاه تبرید 3

این کارگاه از جمله کارگاه‌های گروه تأسیسات گرایش تبرید و سردخانه می‌باشد که از سال ۱۳۹۰ در دانشگاه تأسیس گردید. در حال حاضر دانشجویان تأسیسات گرایش تبرید و سردخانه از این کارگاه استفاده می‌نمایند.

فعالیتهای مربوط به کارگاه تبرید ۳:

۱- آشنایی با سیکل سردخانه صنعتی و قطعات مورد استفاده در آن.

۲- نحوه بستن سیکل مکانیکی سرخانه صنعتی

۳- عیب یابی سیکل مکانیکی سرخانه صنعتی

۴- شارژ گاز سیکل سردخانه صنعتی

۵- نحوه بستن مدارات سیکل‌های سردخانه

۶- عیب یابی مدارات الکتریکی سیکل‌های سردخانه‌ای

۷- راه اندازی سیکل‌های سردخانه‌ای صنعتی

۸- آموزش در زمینه چگونگی انتخاب تعمیرات مورد استفاده در سیکل‌های سردخانه‌ای