رؤسای پیشین

 

تصویر نام و نام خانوادگی مدت ریاست
اشکان غفوری از مهرماه 93 آبان 94
شهرام شهروئی از اردیبشهت ماه 92 لغایت مهرماه 93
سید عامر هاشمی از دی ماه 88 لغایت اردیبشهت ماه 92
علیرضا مسجدی از آذرماه 86 لغایت دی ماه 88
سیروس نظری پرچستان از شهریورماه 86 لغایت آذرماه 86
شهرام شهروئی از ابتدای تاسیس لغایت شهریورماه 86