آزمایشگاه بتن

آزمایشهایی که در طول ترم در آزمایشگاه بتن انجام می‌گیرد به شرح زیر می‌باشد:

۱- تعیین جرم حجمی سیمان

۲- طرح اختلاط ملات سیمان

۳- گیرش سیمان

۴- غلظت نرمال سیمان

۵- آزمایش سیلان

۶- آزمایش اسلامپ

۷- مقاومت فشاری نمونه ملات سیمان

۸- طرح اختلاط بتن

۹ - مقاومت فشاری بتن