آزمایشگاه مصالح

آزمایشهایی که در طول ترم در آزمایشگاه مصالح انجام می‌گیرد به شرح زیر می‌باشد:

 

۱- میزان جذب آب در مصالح

۲- دانه‌بندی مصالح

۳- گیرش سیمان

۴- گیرش گچ

۵- غلظت نرمال سیمان

۶- میزان افزایش مصالح توسط لوس آنجلس

 -۷کاربرد انواع گچ

 ۸- کاربرد آهک و سایر مصالح با توجه به زمان گیرش آن‌ها