آزمایشگاه انتقال حرارت

آزمایشگاه انتقال حرارت:

 این آزمایشگاه ازجمله آزمایشگاههای گروه مکانیک می‌باشد که از سال ۱۳۸۹ در دانشگاه شروع به کار کرد، در حال حاضر دانشجویان گرایش‌های مختلف مهندسی مکانیک و شیمی از این آزمایشگاه استفاده می‌نمایند.


فعالیت‌های مربوط به آزمایشگاه انتقال حرارت عبارتند از:

۱- بررسی انتقال حرارت در جامدات

۲- بررسی انتقال حرارت در سیالات

۳- بررسی جوشش‌

۴- بررسی می‌عان

۵- بررسی انتقال حرارت تشعشع

۶- بررسی انتقال حرارت در جریان‌های متقاطع

۷- بررسی انتقال حرارت در مبدل صفحه‌ای

۸- بررسی انتقال حرارت جابجایی
۹- بررسی انتقال حرارت در دو لوله هم مرکز