مدیران گروه‌های آموزشی

گروه آموزشی رشته مقطع مدیر گروه ایمیل
مهندسی برق برق کارشناسی سلیمان نجفی بیرگانی soleiman.najafi@gmail.com
قدرت ارشد مهدی فروزانفر mehdi.forouzanfar@yahoo.com
قدرت-سیستم ارشد
قدرت-الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی ارشد
کنترل ارشد
کنترل-سیستم دکتری
کنترل دکتری
مهندسی عمران عمران کارشناسی خیراله مسیح پور kmasihpoor@yahoo.com
زلزله ارشد رضا رؤفی r_raoufi@yahoo.com
سواحل، بنادر و سازه های دریایی ارشد
مدیریت منابع آب ارشد
آب و سازه های هیدرولیکی ارشد
سازه دکتری
مدیریت ساخت دکتری
ژئوتکنیک ارشد ایوب مهری ده نو a.mdehno@yahoo.com
ژئوتکنیک دکتری
مدیریت ساخت ارشد
مهندسی مکانیک مکانیک کارشناسی علی فلاوند جوزایی falavand78@yahoo.com
تبدیل انرژی ارشد زهرا مهردوست z_mehrdoost@yahoo.com
تبدیل انرژی دکتری
مهندسی سیستم های انرژی ارشد
طراحی کاربردی ارشد شهرام شهرویی shahramshahrooie@yahoo.com
طراحی کاربردی دکتری
مهندسی مواد مواد کارشناسی ابراهیم نجفی بیرگانی najafi.eb@gmail.com
شناسایی و انتخاب مواد مهندسی ارشد حسین کفاشان hosein840521@gmail.com
مواد دکتری
مهندسی کامپیوتر سخت افزار کارشناسی محمدرضا نوری مهر reza.norei@gmail.com
نرم افزار ارشد